Proğram Çıktıları

TARİH BÖLÜMÜ PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

PÇ1.Sosyal bilimler ve tarih bilgilerini kullanabilme becerisine sahiptir.

PÇ2.Edindiği bilgileri tarih araştırmalarında uygulayabilir ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilir.

PÇ3.Tarih araştırmalarına yönelik  disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilir.

PÇ4.Tarih olaylarını tanımlayabilir, kurgulayabilir ve değerlendirebilir.

PÇ5.Araştırmalarda konunun tespiti, araştırılması, kaleme alınması ve değerlendirilmesi aşamasında meslekî etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilir.

PÇ6.Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilir ve etkin iletişim sağlayabilir.

PÇ7.Tarih araştırmalarında ortaya çıkan sonuçların evrensel ve toplumsal etkilerini neden-sonuç ilişkisi içinde kavrayabilir.

PÇ8.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrar ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilir.

PÇ9.Yeni tarihi araştırmaların ve diğer ilgili alanlardaki yeni gelişmelerin takibini yapabilir ve bilgilerini güncelleyebilir.

PÇ10.Tarih araştırmaları için gerekli yöntemleri ve araçları kullanabilir.

PÇ11.Alanlarına göre tasarlama, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme, arşivleme, metin çözme ve/veya yorumlama becerisine sahiptir.

PÇ12.Çeşitli tarihi olayları ve sosyal gelişmeleri araştırıp etüt yapabilir ve rapor yazabilir.

PÇ13. Bilgi teknolojilerini etkin kullanma becerisine sahiptir.

PÇ14. Tarih araştırmalarında kullanılabilecek kaynak dil ve yazılara vakıftır.

PÇ15. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.