Kalite Komisyonları

Koordinatörlükler, Komisyonlar ve Danışmanlıklar

 

Akreditasyon Komisyonu

 

Doç. Dr. Songül KEÇECİ KURT

Dr. Öğrt. Üyesi Gürkan CEVGER

Arş. Gör. Aykut ÖZBAYRAKTAR

Muhittin Abdulhakim AKSOY(Öğrenci)

                     

                        GÖREVLERİ:

1)FEDEK Özdeğerlendirme Raporu ve gerekli durumlarda Ara Rapor'unun hazırlanması

2)İhtiyaç duyulan Akreditasyon Destek Komisyonlarının oluşturulması ve Fakülte/ Bölüm Kurulu'na teklif edilmesi

3)Komisyonları akreditasyon süreci doğrultusunda yönlendirmesi, çalışmaların koordinasyonunun sağlanması

4) Komisyonların raporların dönemsel olarak alınması, akreditasyon ve sürekli iyileştirme kapsamında değerlendirmesi ve arşivlenmesi

5)FEDEK tarafından yapılacak saha inceleme ve değerlendirme ziyaretinin organize edilmesi

6) Akreditasyon değerlendirmelerinde ihtiyaç duyulan doküman ve malzemelerin Üniversite Üst Kalite Kurulu ile koordineli olarak hazırlanmasının sağlanması

7) Akreditasyon çalışmalarında yeni bilgi toplama ihtiyaçlarının belirlenmesi

8) Fakülte PUKÖ döngüsü çevrimlerinin işletilmesi ve  kapatıldığına dair izlenen yöntem, uygulama örneklerinin kontrolünü sağlamak

9)Akreditasyon çalışmaların izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi

 

 

 

 

Sürekli İyileştirme Komisyonu

Prof. Dr. Mehmet EVSİLE

Prof. Dr. Yılmaz KARADENİZ

Doç. Dr. Serap TAŞDEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Ali TORAMAN

Arş. Gör. Aykut ÖZBAYRAKTAR

Öğrenci: Muhittin Abdulhakim AKSOY

                        GÖREVLERİ:

1)Kurumsal misyon, vizyon ve politikalar doğrultusunda eğitim amaçlarının güncellenmesi ve duyurulması konusunda öneriler yapılması

2)Öğrenci-danışman iletişim sürecine göre danışmanlık sisteminde yapılacak olan iyileştirme önerilerinin alınması

3)FEDEK Tarih program çıktılarına göre bölüm program çıktılarının değerlendirilmesi ve geliştirilmesi

4) Öğrenci bilgi sisteminin (öğrenci otomasyonu vb) değerlendirilerek önerilerin rapor edilmesi

5) Müfredatın (eğitim planının) güncellenme ihtiyacının belirlenmesi

6)Eğitim-Öğretim yılı sonunda öğrenci toplantılarının yapılması ve iyileştirme önerilerin alınması

7)Bölüm altyapı koşullarının belirlenmesi (envanterin oluşturulması), eğitim-öğretim altyapısına ilişkin (araç, gereç, laboratuvar ve derslik gibi) ihtiyaçların belirlenmesi

8)FEDEK ölçütlerine uygun olarak altyapının iyileştirilmesine yönelik öneriler içeren raporların hazırlanması

9) Kütüphane olanaklarının, bilişim sistemlerinin geliştirilmesiyle kullanımının arttırılması

10) Fakülte Bahçesinin eğitim-öğretim amaçlarına göre eksikliklerinin tespit edilmesi

11) Komisyon tarafından yapılan çalışmaların ve önerilerin raporlanarak dönemsel olarak Akreditasyon Komisyonu'na sunulması

12) Saptanan iyileştirme alanlarının fakülte yönetmelik ve yönergelerine yansıtılması için gerekli değişiklik önerilerinin hazırlanması ve ilgili kurullara teklifi

Ölçme-Değerlendirme Komisyonu

Prof. Dr. Mehmet EVSİLE

Doç. Dr. Songül KEÇECİ KURT

Dr. Öğr. Üyesi Hadi BELGE

Dr. Öğr. Üyesi Ali TORAMAN

                        GÖREVLERİ:

1)Bölüm faaliyetlerine ilişkin ölçme, değerlendirme ve öz değerlendirmeler kapsamında inceleme, anket ve benzeri yöntemler geliştirerek uygulanması

2)Öğrenci ders değerlendirme anketlerinin yapılması ve değerlendirilmesi, lisans müfredatında yer alan derslerin program çıktılarına olan katkı oranlarının belirlenmesi, izlenmesi, raporlanması ve ayrıca hazırlanan raporların her dönem sonunda Akreditasyon Komisyonu'na sunulması

3) Öğrenci ders değerlendirme anketi, mezun anketi vb çalışmaların sanal (internet, web, AKSİS vb) ortamda yapılabilmesi için gerekli koordinasyon çalışmalarının yapılması

4) Anketlerin güncellenmesi konusunda çalışma yapılması

5) İstatistiklerin dönemsel olarak belirlenmesi ve raporlanmasını yapmak

6) Lisans öğrencilerinin üniversite giriş sınavı derecelerinin izlenmesi ve ilgili komisyonlarla paylaşılması

7) Lisansüstü eğitime yönelen öğrencilerin ALES, YÖKDİL, YDS vb derecelerinin izlenmesi

8) Bölüm ders ve uygulamalarının ölçme ve değerlendirmesinde uygulanan düzenlerin izlenmesi, daha iyi sınav ve ölçme değerlendirme araçlarının geliştirilmesine yönelik önerilerin geliştirilmesi ve program çıktılarına katkı oranlarının ölçülmesi

9) Sınavlar öncesi sınav sorularını ve cevap anahtarlarını kontrol etmek ve her sınav sonucu değerlendirmeler yaparak sonuçlarını ilgili öğretim elemanlarından geri bildirim alarak soruların geçerliğine ilişkin gerekli düzenlemenin yapılmasını sağlamak,

10) Komisyon tarafından yapılan çalışmaların ve önerilerin raporlanarak dönemsel olarak Akreditasyon Komisyonu'na  sunulması sağlamak

Web Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Gürkan CEVGER

Dr. Öğr. Üyesi Hadi BELGE

Arş. Gör. Aykut ÖZBAYRAKTAR

                        GÖREVLERİ:

1) Bölüm web sayfasının kullanımının etkinliğinin izlenmesi, güncelleme önerilerinin geliştirilmesi ve web sayfasının sürekli olarak güncellenmesi

2)Akademik faaliyetlerin web sayfasında izlenmesi ve değerlendirmesi için gerekli alt yapının oluşturulması

3)Öğrenci ders değerlendirme ve mezun anketlerinin sanal (internet, web, vb) ortamda yapılması ve değerlendirilmesi hususunda çalışmaların yapılması

4) Komisyon tarafından yapılan çalışmaların ve önerilerin raporlanarak dönemsel olarak Bölüm Akreditasyon Komisyonu'na  sunulması

 

 

Ders Muafiyet Komisyonu

Doç. Dr. Engin EROĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet YILMAZ

Arş. Gör. Aykut ÖZBAYRAKTAR.

 

Çift Anadal Koordinatörü                                             Doç. Dr. Songül KEÇECİ KURT

Farabi-Erasmus-Mevlana Koordinatörü                      Dr. Öğr. Üyesi Ali TORAMAN

Kariyer Akademik Danışman                                        Dr. Öğr. Üyesi Ahmet YILMAZ