Okuma Listesi

TARİH BÖLÜMÜ OKUMA LİSTESİ

* Adalıoğlu, Hasan Hüseyin, "Osmanlı Tarih Yazıcılığında Tevarih-i Al-i Osman Geleneği", Osmanlı, S. 8, Ankara 1999, s. 286-292.

* Akbulut, Uğur, “Kuruluş Dönemi Osmanlı Tarihçiliği ve Tarih Yazma Gerekçeleri”, Atatürk Üni. Kâzım Karabekir Eğitim Fak. Dergisi, S. 15, Erzurum 2007, s.355-371.

* Akdağ, Mustafa, Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası: Celali İsyanları, Bilgi Yayınevi, Ankara 1975.

* Akdağ, Mustafa, Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi: 1243-1453, Cem Yayınevi, İstanbul 1995.

* Akdağ, Mustafa, Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi: 1453-1559, Cem Yayınevi, İstanbul 1995.

* Arıker, Samet, “Osmanlı Tarih Yazıcılığı”, Iğdır Üni. Sos. Bil. Enst. Dergisi, S. 8, Iğdır 2015, s.199-2017.

* Armaoğlu, Fahir, Yirminci Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1995), Alkım Yayınevi, İstanbul 2011.

* Atatürk, Mustafa Kemal, Nutuk, Alfa Yayıncılık, İstanbul 2005.

* Ayönü, Yusuf, Selçuklu Bizans İlişkileri, TTK, Ankara 2014.

* Bahar, Hasan, Roma ve Bizans Tarihi, Kömen Yayınları, Konya 2010.

* Baskıcı, M. Murat, Bizans Döneminde Anadolu (İktisadi ve Sosyal Yapı 900-1261), Phoenix Yayınevi, Ankara 2009.

* Bedirhan, Yaşar, İslam Tarihi (Başlangıçtan Selçuklulara Kadar), Eğitim Kitabevi Yayınları, Konya 2017.

* Berkes, Niyazi, Türkiye'de Çağdaşlaşma, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2002.

* Braudel, Fernand, Bellek ve Akdeniz: Tarihöncesi ve Antikçağ, çev. Ali Berktay, Metis Yayınları, İstanbul 2013.

* Braudel, Fernand, Uygarlıkların Grameri, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, İmge Kitabevi, Ankara 2014.

* Cahen, Claude, Osmanlılardan Önce Anadolu, Çev. Erol Üyepazarcı, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2008.

* Carr, Edward H., Tarih Nedir?, çev. Gizem Gürtürk, İletişim Yayıncılık, İstanbul 2011.

* Conner, Clifford D. Halkın Bilim Tarihi, Çev. Zeynep Çiftçi Kanburoğlu, Tübitak Yayınları, Ankara 2012.

* Demircan, Adnan, İslam Tarihi, Grafiker Yayınları, İstanbul 2012.

* Demirkent, Işın, Bizans Tarihi Yazıları, Dünya Kitapları Yayınları, İstanbul 2005.

* Demirkent, Işın, Haçlı Seferleri, Dünya Aktüel, İstanbul 2007.

* Emecen, Feridun, Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluş ve Yükseliş Tarihi (1300-1600), ed. Ali Berktay, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2015.

* Ferro, Marc, Sömürgecilik Tarihi: Fetihlerden Bağımsızlık Hareketlerine Kadar 13-20. Yüzyıl, çev. Muna Cedden, İmge Kitabevi, Ankara 2002.

* Genç, Mehmet, Osmanlı İmparatorluğu'nda Devlet ve Ekonomi, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2013.

* Genç, Reşat, Karahanlı Devlet Teşkilatı, Kültür Bakanlığı Yayınları,  İstanbul 1981.

* Georgeon, François, Sultan Abdülhamid, Çev. Ali Berktay, Homer Kitabevi, İstanbul 2006.

* Golden, Peter, Türk Halkları Tarihine Giriş, Çev. Osman Karatay, Karam Yayınları, Ankara 2007.  

* Grousset, Rene, Bozkır İmparatorluğu, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2000.

* Gutas, Dimitri, Yunanca Düşünce Arapça Kültür, Çev. Lütfü Şimşek, Kitap Yayınevi, İstanbul 2003.

* Gündüz, Şinasi, “Misyonerlik ve Hıristiyan Misyonerler”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi II, S. 1, 2002, s.1-21.

* Gündüz, Şinasi, “Misyonerlik”, DİA, C. 30, İstanbul 2005, s.193-199.

* Gürbüz, Vedat, Kafkasya’da Siyaset, Kadim Yayınevi, Ankara 2012.

* Hamidullah, Muhammed, İslam Peygamberi/Hayatı ve Faaliyetleri, 2 cilt, Çev. Salih Tuğ, İrfan Yayınevi, İstanbul 1995.

* Hatıralar Cemal Paşa, (Hazırlayan Alpay Kabacalı) Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul 2006.

* Heyd, W., Yakındoğu Ticaret Tarihi, Çev. Enver Ziya Karal, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1975.

* Hudgson, Marshall G. S., Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek, çev. Ahmet Kanlıdere/Ahmet Aydoğan, Yöneliş Yayınları, İstanbul 2001.

* Hüseyin Kazım Kadri, Balkanlardan Hicaza İmparatorluğun Tasfiyesi, Pınar Yayıncılık, İstanbul 2011. 

* İnalcık, Halil, Atatürk ve Demokratik Türkiye, Kırmızı Yayınları,  İstanbul 2016.

* İnalcık, Halil, Devlet-i ‘Aliyye – Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar, C. I-IV, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2019.

* İnalcık, Halil, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600), çev. Ruşen Sezer, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2003.

* İnalcık, Halil, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi (1300-1600), C. I, , Eren Yayıncılık, İstanbul 2004.

* İnalcık, Halil, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi (1600-1914), C. II, Eren Yayıncılık, İstanbul 2004.

* İplikçioğlu, Bülent, Eski Batı Tarihi I, TTK Yayınları, Ankara 1997.

* Kafesoğlu, İbrahim, Türk Milli Kültürü, İstanbul 1984.

 * Kazancıgil Aykut, Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji, Etkileşim Yayınları, İstanbul 2007.

 * Kocabaşoğlu, Uygur, Anadolu’daki Amerika-Kendi Belgeleriyle 19. Yüzyıl’da Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Amerikan Misyoner Okulları, İmge Kitabevi, Ankara 2000.

* Kocayürek, Abdullah, İslam Bilim Tarihi, C. I-II, Mavi Çatı Yayınları, İstanbul 2017.

* Köprülü, M. Fuat, Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri, İstanbul 2002.

* Köprülü, M. Fuat, Türk Tarihinin Ana Hatları, İstanbul 1931.

* Köymen, Mehmet Altay, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, C. I. Kuruluş Devri, TTK Yayınları, Ankara 1984.

* Küçükkalay, Abdullah Mesud Coğrafi Keşifler ve Ekonomiler Avrupa ve Osmanlı Devleti, Çizgi Kitabevi, Konya 2001.  

* Mez, Adam, Onuncu Yüzyılda İslam Medeniyeti-İslam’ın Rönesansı, çev. Salih Şaban, İnsan Yayınları, İstanbul 2013.

* Ocak, Ahmet Yaşar, Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve Mülhidler (15.-17. Yüzyıllar), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2013.

* Oğuz, Tekin, Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş, İletişim Yayınları, İstanbul 2012.

* Ögel, Bahaeddin, Türk Kültür Tarihine Giriş, C. I-VIII, Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara 1971-1987.

* Ögel, Bahaeddin, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, C. I-II, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul 1971.

* Özcan, Abdulkadir, "Fatih Devri Tarih Yazıcılığı ve Literatürü", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 14, Kayseri 2003/1, s. 55-62.

* Özçelik, İsmail, Devlet-i Aliyye’nin Toplumsal Düzeni ve Kurumları, Gazi Kitabevi, Ankara 2013.

* Özgüdenli, Osman, Selçuklular Cilt:1 & Büyük Selçuklu Devleti Tarihi (1040-1157), İslam Araştırmaları Merkezi, İstanbul 2013.

* Özkaya, Yücel, 18. Yüzyılda Osmanlı Toplumu, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2008.

* Polat, M. Sait, Selçuklu Göçerlerinin Dünyası: Karacuk'tan Aziz George Kolu'na, Kitabevi, İstanbul 2004.

* Ramsaur, Ernest E. ,Jöntürkler 1908 İhtilalinin Doğuşu, Çev. Metin Önal Mengüşoğlu, Pınar Yayıncılık, İstanbul 2011.

* Sarıçam, İbrahim-Seyfeddin Erşahin, İslam Medeniyet Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 20111.

* Sezgin, Fuat, İslam’da Bilim ve Teknik, C. I, Tüba Yayınları, Ankara 2007.

* Şimşir, Bilal N. Ermeni Meselesi 1774-2005, Bilgi Yayınevi, Ankara 2005.

* Tahsin Paşa, Yıldız Hatıraları, Boğaziçi Yayınları, İstanbul 2008.

* Talat Paşa’nın Anıları, (Hazırlayan Alpay Kabacalı) Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul 2000.

* Taşağıl, Ahmet, Kök Tengri'nin Çocukları & Avrasya Bozkırlarında İslam Öncesi Türk Tarihi, Bilge Kültür Sanat, İstanbul 2014.

* Tezel, Yahya S., Cumhuriyet Döneminin İktisadî Tarihi (1923-1950), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2015.

* Todorova, Maria, Balkanları Tahayyül Etmek, Çev. Dilek Şendil, İletişim Yayıncılık, İstanbul 2003.

* Togan, Zeki Velidî, Tarihte Usûl, Enderun Kitabevi, İstanbul, 1981.

* Togan, Zeki Velidî, Umumî Türk Tarihine Giriş, Enderun Kitabevi, İstanbul, 1981.

* Togan, Zeki Velidi, Bugünkü Türkili Türkistan ve Yakın Tarihi, Enderun Kitabevi, İstanbul 1981.

* Topuz, Hıfzı, Türk Basın Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul 2003.

* Turan, Osman,Selçuklular Tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti, Dergâh Yayınları, İstanbul 1980.

* Turan, Osman, Selçuklular Zamanında Türkiye Tarihi, Nakışlar Yayınevi, İstanbul 1984.

* Uzunçarşılı, İsmail Hakkı; Osmanlı Tarihi, C. I-V, TTK Yayınları, Ankara 1982-1983.

* Yılmaz, Engin, "Gazavat-Name Tanımı, Tarihi Gelişimi, Kapsamı, Yeni Bir Tasnifi", Türk Dünyası Araştırmaları, S. 118, İstanbul 1999, s. 181-184.