Yayınlarımız

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN SON İKİ YILA AİT YAYINLARI VE LİNKLERİ

Prof. Dr. Mehmet EVSİLE

Mehmet Evsile, "İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde Türkiye’nin Askerî Teknoloji Transferi Çalışmaları", Tarih Yolunda Bir Ömür - Ergün Öz Akçora Armağanı, C. II, İstanbul 2019.

https://www.academia.edu/41396943/%C4%B0ki_D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1_Aras%C4%B1ndaki_D%C3%B6nemde_T%C3%BCrkiye_nin_Asker%C3%AE_Teknoloji_Transferi_%C3%87al%C4%B1%C5%9Fmalar%C4%B1

Mehmet Evsile, "Prof. Dr. Osman TURAN'ın 10. Dönem TBMM'deki Faaliyetleri", Tarih Yolunda Bir Ömür - Prof. Dr. İsmail Özçelik'e Armağan, Ankara 2019. 

https://www.academia.edu/41360874/Prof._Dr._Osman_TURAN%C4%B1n_10._D%C3%B6nem_TBMMdeki_Faaliyetleri

Mehmet Evsile, "Cumhuriyet Döneminde Dahiliye ve Güvenlik Hizmetlerinin Günlük Hayata Yansımaları (1923-1950)", Studies of the Ottoman Domain, C. IX, S. 17, Ağustos 2019.  

https://www.academia.edu/40240842/Cumhuriyet_D%C3%B6neminde_Dahiliye_ve_G%C3%BCvenlik_Hizmetlerinin_G%C3%BCnl%C3%BCk_Hayata_Yans%C4%B1malar%C4%B1_1923-_1950_

Mehmet Evsile, "TBMM Zabıtlarına Göre Cumhuriyet Döneminde Eğitim Hizmetleri (1923-1950)", History Studies, C. XI, S. 2, Samsun 2019. 

https://www.academia.edu/39039714/TBMM_Zab%C4%B1tlar%C4%B1na_G%C3%B6re_Cumhuriyet_D%C3%B6neminde_E%C4%9Fitim_Hizmetleri_1923-1950_

Mehmet Evsile, "Cumhuriyet Döneminde Adalet Alanında Meydana Gelen Gelişmeler (1923-1950)", History Studies, C. X, S. 10, Samsun 2018. 

https://www.academia.edu/38155116/Cumhuriyet_D%C3%B6neminde_Adalet_Alan%C4%B1nda_Meydana_Gelen_Geli%C5%9Fmeler_1923-1950_

Mehmet Evsile, "Cumhuriyet Döneminde Sanayileşme Faaliyetleri (1923-1950)", History Studies, C. X, S. 8, Samsun 2018. 

https://www.academia.edu/38155090/Cumhuriyet_D%C3%B6neminde_Sanayile%C5%9Fme_Faaliyetleri_1923-1950_

Mehmet Evsile, "Cumhuriyet Döneminde Ziraat ve Hayvancılık Alanında Meydana Gelen Gelişmeler (1923-1950)", Kesit Akademi Dergisi, Y. IV, S. 14, Haziran 2018. 

https://www.academia.edu/37002229/Cumhuriyet_D%C3%B6neminde_Ziraat_ve_Hayvanc%C4%B1l%C4%B1k_Alan%C4%B1nda_Meydana_Gelen_Geli%C5%9Fmeler_1923-1950_

Mehmet Evsile, "Cumhuriyet Döneminde Bayındırlık Faaliyetleri (1923-1950)", History Studies, C. X, S. 4, Samsun 2018. 

https://www.academia.edu/36927519/Cumhuriyet_D%C3%B6neminde_Bay%C4%B1nd%C4%B1rl%C4%B1k_Faaliyetleri_1923-1950_

Mehmet Evsile, "Demokrat Parti'nin İktisadî İstiklâl Mücadelesi", ASOBİD, C. II, S. III, Amasya 2018. 

https://www.academia.edu/36927462/Demokrat_Partinin_%C4%B0ktisad%C3%AE_%C4%B0stikl%C3%A2l_M%C3%BCcadelesi

Mehmet Evsile, "Cumhuriyet Döneminde Sağlık Hizmetleri (1923-1950)", Kesit Akademi Dergisi, Y. IV, S. 13, Mart 2018. 

https://www.academia.edu/36363510/Cumhuriyet_D%C3%B6neminde_Sa%C4%9Fl%C4%B1k_Hizmetleri_1923-1950_

Mehmet Evsile, Tek Parti Döneminde Türkiye'de Günlük Hayat (1923-1950), İstanbul 2020.

https://www.academia.edu/42152308/TEK_PART%C4%B0_D%C3%96NEM%C4%B0NDE_T%C3%9CRK%C4%B0YEDE_G%C3%9CNL%C3%9CK_HAYAT_1923-1950_

Mehmet Evsile, "Türkiye’de Madencilik Alanındaki Gelişmelerin Günlük Hayata Yansımaları (1923-1950)", History Studies, C. XII, S. 2, Samsun 2020. 

file:///C:/Users/pc/Desktop/Turkiyede_Madencilik_Alanindaki_Gelismel.pdf

Mehmet Evsile, "Demokrat Parti Bütçe Görüşmelerinde Türk Ordusu Hakkındaki Tartışmalar", Kesit Akademi Dergisi, Y. VI, S. 23, Haziran 2020. 

https://www.academia.edu/43432080/Demokrat_Parti_B%C3%BCt%C3%A7e_G%C3%B6r%C3%BC%C5%9Fmelerinde_T%C3%BCrk_Ordusu_Hakk%C4%B1ndaki_Tart%C4%B1%C5%9Fmalar

Prof. Dr. Yılmaz KARADENİZ

Yılmaz Karadeniz, "Selçuklu Devleti'nin Sınırları ve Ordusunun Sasani Devleti İle Benzerliği Meselesi", Asia Minor Studies, Cilt: 6, Sayı: 11, Ocak 2018, s. 134 144. 

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/417511  

Yılmaz Karadeniz, "Dünya Hakimiyetinin Geçtiği Yer: Fars Körfezi", ASOS Journal (Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi), Yıl: 6, Sayı: 80, Ekim 2018, s. 114-129.

http://www.asosjournal.com/Makaleler/80678726_14237%20Y%C4%B1lmaz%20KARADEN%C4%B0Z.pdf 

Selim Hilmi Özkan, Yılmaz Karadeniz, "Yeniçağ Başlarken Türk-İslam Dünyası ve Avrupa", Yeni ve Yakınçağ Tarihi, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul 2018.

https://www.kitapyurdu.com/kitap/yeni-ve-yakin-cag-tarihi/476256.html 

Yılmaz Karadeniz, "Siyasi Güç ve Dini Meşruiyet Açısından Büyük Selçuklu-Abbasi Halifeliği İlişkileri", Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 2, Kırgızistan 2019, s. 2060-2081.

https://dergipark.org.tr/download/article-file/701297  

Yılmaz Karadeniz, "İngiltere'nin Doğu Hind Kumpanyası Üzerinden Hindistan'ı Sömürgeleştirme Süreci ve Bu Süreçteki İran Siyaseti (1600-1834)", Asos Journal (Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi), Yıl: 7, Sayı: 93, Haziran 2019, s. 43-58.

http://www.asosjournal.com/Makaleler/600736815_14986%20Y%c4%b1lmaz%20KARADEN%c4%b0Z.pdf  

Yılmaz Karadeniz, "Erdebil Tarikatı'ndan Safevi Devleti'ne Siyasallaşma Süreci ve Meşruiyet Meselesi", Uluslararası Akademik Matbuat Dergisi, Yıl: 3, Cilt: 3, Sayı: 1, Haziran 2019, s. 1-15. 

https://dergipark.org.tr/download/article-file/749112  

Hacer Bahadır-Yılmaz Karadeniz, "5 Numaralı Amasya Şer'iye Sicilindeki Mülk Satışlarına Dair Değerlendirme (1643-1645)", Uluslararası Akademik Matbuat Dergisi, Yıl: 3, Cilt: 3, Sayı: 1, Haziran 2019, s. 91-100.

https://dergipark.org.tr/download/article-file/749172 

Yılmaz Karadeniz, "İran'da Nasırüddin Şah ve Muzafferüddin Şah Dönemlerinde İngiltere ve Rusya'ya Verilen İmtiyazlar (1848-1906)", Asia Minor Studies, Cilt: 7, Sayı: 2, Ağustos 2019, s. 231-243. 

https://dergipark.org.tr/download/article-file/769958

Feyzanur Susam-Yılmaz Karadeniz, "18. Yüzyılın Ortalarında Erzurum'da Güvenlik Meselesi (1 Numaralı Erzurum Ahkam Defterine Göre H.1155-H.1162/ M.1742-1749)", Asia Minor Studies, Cilt: 7, Sayı: 2, Ağustos 2019, s. 220-230. 

https://dergipark.org.tr/download/article-file/769563 

Selim Hilmi Özkan, Yılmaz Karadeniz, "Doğuda Hakimiyet Mücadelesi, Osmanlı-İran İlişkileri (1774-1922)", Osmanlı Tarihi 2, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul 2019, Cilt 1.

https://www.kitapyurdu.com/kitap/osmanli-tarihi-2-17741922-amp-siyasi-tarih-kultur-ve-medeniyet/516574.html

Doç. Dr. Serap TAŞDEMİR

Serap Taşdemir, Kutsal Ağacın Bekçilerinden Ayvalık, A Yayınevi, Ankara 2020.

https://www.bkmkitap.com/kutsal-agacin-bekcilerinden-ayvalik

Serap Taşdemir, “Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın Ayvalık Teşkilatlanması ve 1930 Yılı Belediye Seçimleri”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, XIX/39, 2019, s. 613-634.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/cttad/issue/52833/698102

Serap Taşdemir, “Ayvalık’ta Spor Hayatı (1924-1950 Yılları Arası)”, Hacettepe Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, XV/29, Ankara Bahar 2019, s. 443-471.

http://www.ctad.hacettepe.edu.tr/15_29/16-tasdemir.pdf

Serap Taşdemir, “Millî Mücadele’de Kuvvacı Bir Müftü: Haymana Müftüsü Ahmet Vehbi Efendi”, Ankara Üniversitesi Atatürk Yolu Dergisi, S, 64, Ankara Bahar 2019, s. 357-378.

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/915808

Doç. Dr. Songül KEÇECİ KURT

Songül Keçeci Kurt – Gürkan Cevger, “XIX. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Gümüşhacıköy Madenlerinin Durumu”, Avrasya Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, C. 6, S. 10, Diyarbakır 2019.

https://dergipark.org.tr/en/pub/asead/issue/50855/66325

Gürkan Cevger – Songül Keçeci Kurt, “Sivas Ahkâm-ı Şikâyet Defterlerinde Amasya Kazâsı İle İlgii Kayıtlar”, Avrasya Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, C. 6, S. 4, Diyarbakır 2019.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/asead/issue/44866/546924

Songül Keçeci Kurt, “II. Meşrutiyet Dönemi Eğitimi”, Türk Eğitim Tarihi, ed. Mustafa Kılınç, Songül Keçeci Kurt, İstanbul 2018.

https://www.pegem.net/kitabevi/435430-Turk-Egitim-Tarihi-kitabi.aspx

Songül Keçeci Kurt, “Tanzimat’tan Sonra Kızların İlmî ve Ahlâkî Eğitimi”, Eğiten, ed. Gürkan Cevger, İstanbul 2018.

Doç. Dr. Engin EROĞLU

Engin Eroğlu, “6-10. Yüzyıllarda Karadeniz’in Kuzeyinde Kürk Ticareti”, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.8, S.15, Bingöl 2018, s. 419-428.

http://busbed.bingol.edu.tr/tr/download/article-file/462079

Engin Eroğlu, “Orhun Abideleri’ne Göre Adil Hükümdarın Vasıfları”, Turkish Studies, C. 13, S.1, 2018, s. 29-38.

http://www.turkishstudies.net/DergiTamDetay.aspx?ID=13197

Engin Eroğlu, “Pax Turcica: İskitler, Göktürkler ve Hazarlar”, Turkish Studies, C. 12, S.19, 2018, s. 91-102.

http://www.turkishstudies.net/files/turkishstudies/497154750_5Ero%C4%9FluEngin-trh-91-102.pdf

Engin Eroğlu, Onuncu Yüzyıla Kadar Türklerde Ticaretin Seyri, Kriter Yayınevi, İstanbul 2018.

https://www.kitapyurdu.com/kitap/turklerde-ticaretin-seyri/461587.html

Doç. Dr. Mustafa ŞAHİN

Mustafa Şahin, “Ögedey Kağan’ın Herât Emîri Uygur Türk’ü Harlıg”, Bilig, S. 84, Ankara 2018, s. 23-43.

http://bilig.yesevi.edu.tr/shw_artcl-2295.html

Mustafa Şahin, “Beylekân’ın İmarı ve Bu Sırada Şîrâz’da Meydana Gelen Yolsuzluğun Cezalandırılması” Gümüşhane Üni. Sos. Bil. Enst. Dergisi, C. 9, S. 22, Gümüşhane 2018, s. 443-456.

http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=c945ddc3-a392-48e6-ba1b-1aadc337ec1c%40sessionmgr4008

Mustafa Şahin, “Türkiye Selçuklularının Sinop’un Fethinde Gâşiye’yi Hâkimiyet Âlameti Olarak Kullanmaları ve Fetih İçin Gönderilen Fütüvvetnâme”,Gaziantep University Journal of Social Sciences, C. 17, S. 2, 2018, s. 701-710.

http://static.dergipark.org.tr/article-download/b90d/4476/a13d/5ac32d32848f9.pdf?

Mustafa Şahin, “Moğollar ve Timurlular Döneminde Önemli Bir Yaylak: Bâdgîs”,  Uluslararası Yaylacılık ve Yayla Kültürü Sempozyumu, 26 - 28 Eylül 2019, s. 51-71.

http://kddb.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/kddb-giresun-edu-tr/Yaylacilik_ve_Yayla_Kulturu_Sempozyumu_kitabi.pdf

Mustafa Şahin – Serhat Altınkaynak, “Sinop İli Ortaçağ Bibliyografya Denemesi”, Karadeniz İncelemeleri Dergisi, S. 28, 2020, s. 587-616.

http://static.dergipark.org.tr/article-download/052c/43a4/c88d/5eaffe7592b09.pdf?

Mustafa Şahin – Uğur Arabacı,  “Bir İhtirasın Hikâyesi: Selçuklu Devlet Adamı Tâcü’l-Mülk’ün İktidar Mücadelesi” Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi,  S. 68, 2020, s. 341-366.

http://www.turkiyatjournal.com/Makaleler/357822604_016%20Mustafa%20%c5%9eahin%20(c).pdf

Dr. Öğr. Üyesi Gürkan CEVGER

Metehan Bozkurt - Gürkan Cevger, "1663-1665 Yıllları Arasında Amasya'da Fiyatlar", Akademik Matbuat Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt. 3, Sayı. 2, Bingöl 2019.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/matbuat/issue/50654/657784

Gürkan Cevger, “Akşehir Ayânı Hacı Paşazâde Ahmet Bey’in Terekesi”, Journal of History and Future (Tarih ve Gelecek Dergisi), Cilt: 5, Sayı:1, Muş 2019.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/jhf/issue/44900/531724

Gürkan Cevger, “XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Siyasi ve Askeri Faaliyetlerinin Amid Kazâsı’na Yansımaları”, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), Cilt:6, Sayı:3, Diyarbakır 2019.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/asead/issue/44114/538353

Songül Keçeci Kurt - Gürkan Cevger,  "XIX. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Gümüşhacıköy Madenlerinin Durumu", Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), Diyarbakır 2019.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/asead/issue/50855/663254

Gürkan Cevger - Songül Keçeci Kurt, “Sivas Ahkâm Defterlerinde Amasya Kazâsı ile İlgili Kayıtlar”, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), Cilt:6, Sayı:4, Diyarbakır 2019.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/asead/issue/44866/546924

Gürkan Cevger, "Türk Eğitim Tarihinde Vakıfların Yeri ve Önemi", Türk Eğitim Tarihi, ed. Mustafa Kılınç, Songül Keçeci Kurt, Ankara 2019.

https://www.pegem.net/kitabevi/435430-Turk-Egitim-Tarihi-kitabi.aspx

Gürkan Cevger, “Fırat'tan Tuna'ya Cihan Hakimiyeti: Kanuni Dönemi ve Zitvatoruk'a kadar Osmanlı Devleti (1520-1606)”, Osmanlı Tarihi (Siyasi Tarihi- Kültür ve Medeniyet), Cilt. 1-2, ed. Selim Hilmi Özkan, İstanbul 2019.

https://www.idealkultur.com/osmanli-tarihi-1-2-set

 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet YILMAZ

Ahmet Yılmaz, Ali Toraman, “Türk Kültüründe At Kuyruğu Bağlama ve Kesme Geleneği Üzerine Bazı Tetkikler”, History Studies, C. 12, S. 3, Samsun 2020, s. 745-763.

http://www.historystudies.net/dergi//turk-kulturunde-at-kuyrugu-baglama-ve-kesme-gelenegi-uzerine-bazi-tetkikler202006cc5ba42.pdf

Ahmet Yılmaz, “Türkiye Selçukluları ve Anadolu Beyliklerinde Eğitim”, Türk Eğitim Tarihi, ed. Mustafa Kılınç, Songül Keçeci Kurt, Ankara 2019.

https://www.pegem.net/kitabevi/435430-Turk-Egitim-Tarihi-kitabi.aspx

Ahmet Yılmaz, “Büyük Selçuklu Devleti Döneminde Eğitim”, Türk Eğitim Tarihi, ed. Mustafa Kılınç, Songül Keçeci Kurt, Ankara 2019.

https://www.pegem.net/kitabevi/435430-Turk-Egitim-Tarihi-kitabi.aspx

Ahmet Yılmaz, “Alp Tegin’in Sâmânî Emîrleriyle Olan Münasebetleri, Gazne ve Tohâristan’daki Faaliyetleri”, Journal of History School (JOHS), Y. 11, S. 33, s. 103-119.

http://www.johschool.com/?mod=tammetin&makaleadi=&makaleurl=1525221895_7.%20A.%20Y%C4%B1lmaz%20-%20Samaniler,%20103-119..pdf&key=24913

Ahmet Yılmaz, “Tohâristan’ın Adı, Coğrafyası ve Genel Sınırları”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Erzurum 2018, s. 337-344.

http://www.turkiyatjournal.com/Makaleler/639903575_019%20Ahmet%20Y%c4%b1lmaz%20(a).pdf

Ahmet Yılmaz, “Bânîcûrîler Döneminde Tohâristan”, Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi 138, 2018. (Özet Metin Bildiri)

http://www.ukbk.org/wpcontent/uploads/2019/03/B%C4%B0RLE%C5%9ET%C4%B0R%C4%B0LM%C4%B0%C5%9E-WORD-27.12.2018-D%C3%9CZENLENM%C4%B0%C5%9E.pdf

Ahmet Yılmaz – Cihan Gençtürk, “Küficiler’in Adı ve Yaşadıkları Coğrafya Üzerine Bir Değerlendirme”, Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi, 2018, s. 139-140. (Özet Metin Bildiri)

http://www.ukbk.org/wpcontent/uploads/2019/03/B%C4%B0RLE%C5%9ET%C4%B0R%C4%B0LM%C4%B0%C5%9E-WORD-27.12.2018-D%C3%9CZENLENM%C4%B0%C5%9E.pdf

Dr. Öğr. Üyesi Ali TORAMAN

Ahmet YILMAZ, Ali TORAMAN,  “Türk Kültüründe At Kuyruğu Bağlama ve Kesme Geleneği Üzerine Bazı Tetkikler”, History Studies, 12/3, Haziran 2020, s.745-763.

http://www.historystudies.net/dergi//turk-kulturunde-at-kuyrugu-baglama-ve-kesme-gelenegi-uzerine-bazi-tetkikler202006cc5ba42.pdf

Ali TORAMAN, “Türk Tarihinin Kaynakları: Altay’da Hun Maddi Kültürünün Arkeolojik Kaynaklarına Genel Bir Bakış”, Genel Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, Ocak 2020, s.11-28.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/940000

Ali TORAMAN, “Türk Tarihinin Kaynakları: Altay’da Göktürk Maddi Kültürünün Arkeolojik Kaynaklarına Genel Bir Bakış”, Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, Aralık 2019, s.23-54.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/891919

Ali TORAMAN, “Grigoriy İvanoviç Çoros-Gurkin (Hayatı, Eserleri ve Altay Türklerinin Bağımsızlığı İçin Mücadelesi)”, Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, Haziran 2018, s.90-98.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/494729

Ali TORAMAN, “Altay Türklerinin İlk Sanat Okulu ve Çoros-Gurkin”, Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler DergisiCilt 3, Sayı 1, 2018, s.121-128.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/535431

Ali TORAMAN, “Çarlık Rusya ve Kırgızistan (Bir Sömürü Düzeni Olarak Çarlık Rusya’nın Göç-İskan ve Vergi Politikası)”, Türk Yurdu Dergisi, Yıl 107, Sayı 367, Mart 2018, s.47-51.

https://www.academia.edu/38024422/%C3%87arl%C4%B1k_Rusya_ve_K%C4%B1rg%C4%B1zistan_Bir_S%C3%B6m%C3%BCr%C3%BC_D%C3%BCzeni_Olarak_%C3%87arl%C4%B1k_Rusya_n%C4%B1n_G%C3%B6%C3%A7-%C4%B0skan_ve_Vergi_Politikas%C4%B1_

Dr. Öğr. Üyesi Hadi BELGE

Hadi Belge – Cenk Reyhan, “Osmanlı Taşra İdaresi’nde Adem-i Merkeziyet Sorunu: Aynaroz Örneği”, OTAM, S. 44, Güz 2018, s. 221-253.

https://amasya.academia.edu/HadiBelge

Hadi Belge, “Balkan Tarihi’nin XIX. Asrında Yaşanan Bir Sorun: Adanmış Manastırlar Meselesi”, Vakanüvis, C. 4, S. 1, 2019, s. 51-78.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/vakanuvis/issue/44100/513899

Hadi Belge, “Osmanlı Devleti Merkez Bürokrasisinde Bizans Bakiyesi Bir Kurum Olarak Logofetlik”, Akademik Bakış, S. 71, 2019, s. 123-146.

http://www.akademikbakis.org/Makaleler/1445124012_123-146.pdf

Hadi Belge, “Alman Kolonyal Politikaları ve Protestan Misyonerliği İçin Bir Örnek: Amasya Atabey Çiftliği (1879-1919)”, History Studies, C. 10, S. 8, 2018, s. 49-75.

http://www.historystudies.net/dergiayrinti/alman-kolonyal-politikalari-ve-protestan-misyonerligi-icin-bir-ornek-amasya-atabey-ciftligi-1879-1919_1204

Hadi Belge – Sibel Erbaş,  “Kutü’l-Amare Esiri Bir İngiliz Subayın Anıları ve Anadolu’ya Dair Gözlemleri”,  Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, C. 6, S. 2, 2019, s. 433-472.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/atdd/issue/46797/587047

Hadi Belge, “Avusturyalı Asker ve Tarihçi Georg Veith’in Zela Savaşı Hakkındaki İncelemesi Üzerinde Düşünceler”, SOBİDER, C. 6, S. 41, 2019, s. 251-273.

http://www.sobider.com/index.jsp?mod=makale_tr_ozet&makale_id=36982

Hadi Belge, “Balkan Tarihi’nin 19. Asrında Yaşanan Bir Sorun: Adanmış Manastırlar Meselesi”, UBTAS-Balıkesir 2018 (Sempozyum Bildirileri Kitabı), Ankara, 2018, s. 171-206.

https://amasya.academia.edu/HadiBelge

Hadi Belge – Sibel Erbaş, “Kutü’l-Amare Esiri Bir İngiliz Subayın Anıları ve Anadolu’ya Dair Gözlemleri”, Erasmus Symposium 5-6 Nisan, İzmir (Sempozyum Bildirileri Kitabı), Elazığ 2019, s. 735-758.

https://amasya.academia.edu/HadiBelge

Hadi Belge, “Osmanlı Taşrasında Öne Çıkan Bir Tüccar Aile: İpranossian Biraderler (1893-1921)”, Erasmus Symposium 5-6 Nisan, İzmir (Sempozyum Bildirileri Kitabı), Elazığ 2019, s. 759-775.

https://amasya.academia.edu/HadiBelge

Dr. Öğr. Üyesi Girayalp KARAKUŞ

Girayalp Karakuş, “Göç ve Kaos Paradigması”, USVES Kongre (Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu - 22-23 Şubat 2020), Elazığ 2020, s.  280-287.

https://kongre.akademikiletisim.com/files/usves2019/usves2020_tam_metin_kitabi.pdf

Girayalp Karakuş - Sayim Türkman, “Sultangaliyev ve Sovyetlere Muhalefeti”, 3. Türkistan Kurultayı (03-05 Ekim 2018), Kastamonu 2020, s. 201-209.

https://sempozyum.kastamonu.edu.tr/images/dokumanlar/BildiriKitabi_TurkistanKurultayi3.pdf

Girayalp Karakuş - Sayim Türkman, “Türk Siyasal Tarihinde Darbeler”, Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Darbe Sempozyumu 26-27-28 Mayıs, Aydın 2017, s. 555-573.

http://darbesempozyumu.adu.edu.tr/webfolders/kitap/darbe_bildiri_kitabi_CILT2.pdf?v=21

Girayalp Karakuş, “Türkiye’nin Milli Mücadele’de Sovyetlerle İletişim Kurmasında Azerbaycan’ın Rolü”, Sivilizasiya, Cilt:7, No:1, 2018, s. 62-67.

Girayalp Karakuş, “The Central Forces During and After The Formation of Iran Islamic Revolution”, Atlas Journal, Cilt:6, S: 25, Ocak 2020, s. 72-83.

https://www.atlasjournal.net/Makaleler/1269771546_1728059136_5-6-25-ID379.%20Karakus%c2%b8-72-83-.pdf.pdf

Girayalp Karakuş, “CIA of The National Struggle: Felah Group (1920-1923)”, Social Sciences Studies Journal (SSS Jounal), Cilt: 6, S: 56, Şubat 2020, s. 518-525.

http://sssjournal.com/Makaleler/2128900393_05_56_6_ID2139_Karaku%c5%9f_518-525.pdf

Girayalp Karakuş, “Elitist Reformlar İran’da Devrime Yetmedi”, Opus Dergisi, Cilt:, S: 18, Haziran 2019, s. 2760-2775.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/opus/issue/44324/557254

Girayalp Karakuş, “Sovyetler Birliği’nde Kadının Konumuna Genel Bakış”, Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, Cilt: 6, S: 3, Eylül 2019, s. 1580-1598.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/atdd/issue/49325/631860

Girayalp Karakuş, “Türk Dış Politikasında Soğuk Savaş Algılaması ve ABD ile İlişkiler”, International Social Sciences Studies Journal, Cilt: 5, S: 47, 2019, s. 5844-5851.

http://sssjournal.com/Makaleler/1408621703_14_5-47.ID1791_Karaku%c5%9f_5844-5851.pdf

Girayalp Karakuş, “Yükselen Çin’in Grand Stratejisi ve Sisteme Direnişi”, Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin İlmi Mecmuası, No:29, Haziran 2018, s. 115-127.

Girayalp Karakuş, “Yugoslavya’da Matruşka Devletler ve İrredantist Fatalizm”, Sivilizasiya Dergisi, Cilt: 8, No: 1, S:41, Bakü, 2019, s. 66-75.

Girayalp Karakuş, “Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti İlişkileri (1991-2003)”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (SOBİDER), C: 6, S: 39, Ağustos 2019, s. 355-373

http://sobider.com/?mod=makale_tr_ozet&makale_id=32568

Girayalp Karakuş, “New Power of Centers -1908-1923- and General Reviews”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C: 13, S: 70, 2020, s. 268-277.

http://mts.sosyalarastirmalar.com/Makaleler/652323650_karakus_girayalp.pdf

Girayalp Karakuş, "Geopolitic, Strategic and Regional Relations of the Turkish Republic”, International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal (SMART Journal), C: 6, S: 30, Nisan 2020, s. 538-549.

http://www.smartofjournal.com/Makaleler/1632141652_19_6.30_ID489_Karakus_538-549.pdf

Girayalp Karakuş, “Iran Real Politics and Political Motivation of Shiite”, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 5, S: 1, Haziran 2020, s. 110-124.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/bseusbed/issue/52545/728266

Girayalp Karakuş, Soğuk Savaşta Ara Kesit: İsmet İnönü Dönemi (1938-1950), Gece Akademi, Ankara 2019.

https://www.babil.com/soguk-savasta-ara-kesit-ismet-inonu-donemi-1938-1950-kitabi-girayalp-karakus

Girayalp Karakuş, Türkiye-Azerbaycan İlişkileri ve İran (1991-2003), Gece Akademi, Ankara 2019.

https://www.sozcukitabevi.com/Kitap/girayalp-karakus-turkiye-azerbaycan-iliskileri-ve-iran-1991-2003

Girayalp Karakuş, Planlı Devletçilikten Neo-Liberalizme Geçiş (1950-1993), Gece Akademi, Ankara 2019.

https://www.sozcukitabevi.com/Kitap/girayalp-karakus-planli-devletcilikten-neo-liberalizme-gecis

Girayalp Karakuş, Demdeme, Platanus Yayınevi, Ankara 2020.

https://www.okuyanboga.com/girayalp-karakus